حتما تاکنون در فضای مجازی با این قالب شعارها اشنا شده اید که چرا مرگ بر آمریکا؟

باردیگر پاسخ این سوالها رو به شما میدهیم در قالب پوستر، «به ادامه مطلب بروید»

چرا مرگ بر آمریکا

چرا مرگ بر آمریکا

چرا مرگ بر آمریکا

چرا مرگ بر آمریکا